/** Fees smaller than this (in satoshi) are considered zero fee (for transaction creation) */

  int64_t CTransaction::nMinTxFee = 10000; // Override with -mintxfee

  /** Fees smaller than this (in satoshi) are considered zero fee (for relaying) */

  int64_t CTransaction::nMinRelayTxFee = 10000;

  特别重要,为了防止大量交易攻击,最小有效交易手续费设为10000聪,即0.0001BTC,当下价值5毛人民币。小于这个数的认为是0,按照0手续费处理。

  如果比特币再涨10倍,这个值大概折合1美元,基本上无法进行小额交易了。如果要改,需要全面升级。

  造山寨币时,这个参数特别重要,因为总发行量不同了,所以手续费也应不同